Algemene Voorwaarden Hidding Sleen V.O.F.

1. Definities
1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Hidding : Hidding Sleen V.O.F.
b. Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Hidding een Overeenkomst is aangegaan, alsmede voor wie Hidding leveringen en prestaties verricht of zal verrichten alsmede voor wie een aanbod van Hidding heeft ontvangen.
c. Overeenkomst: iedere mondelinge en schriftelijke overeenkomst die tussen Afnemer en Hidding tot stand komt en alle aanvullingen en wijzigingen daarop. Tevens vallen hieronder alle rechtshandelingen betreffende deze Overeenkomst.2. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Afnemer en Hidding, waaronder niet limitatief begrepen Overeenkomsten, aanbiedingen, diensten en offertes van of met Hidding, ook indien deze niet (nader) zijn omschreven, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
2. Deze Algemene Voorwaarden kunnen ook worden ingeroepen door werknemers van Hidding en door derden die door Hidding zijn ingeschakeld.3. Aanbod en acceptatie
1. Aanbiedingen van Hidding zijn vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk is weergegeven. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding bij Hidding bekende gegevens.
2. Overeenkomsten komen tot stand door een schriftelijke bevestiging van Hidding dan wel door het begin van de feitelijke uitvoering door Hidding.
3. Wijzigingen in de Overeenkomst en/of afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk zijn overeengekomen of schriftelijk door Hidding zijn bevestigd. Indien afwijkingen en/of wijzigingen leiden tot een verhoging in de kosten, is Hidding gerechtigd deze door te berekenen aan Afnemer.

4. Prijzen
1. Alle prijzen in aanbiedingen en/of Overeenkomsten zijn vast en exclusief omzetbelasting, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
2. Indien na het sluiten van de Overeenkomst verhoging van de kostprijs optreedt, dan is Hidding gerechtigd om deze verhoging door te berekenen aan Afnemer of de Overeenkomst te ontbinden zonder schadeloosstelling.

5. Levering, risico en transport
1. Indien de goederen worden afgehaald gaat het risico van beschadiging, verlies, diefstal en tenietgaan van de goederen over op de Afnemer. Indien het vervoer van de goederen geschiedt door of door bemiddeling van Hidding, gaat het risico van de beschadiging, verlies, diefstal en tenietgaan van goederen over op Afnemer op het moment dat de goederen worden gelost aan het door Afnemer opgegeven leveringsadres.
2. Indien het vervoer van de goederen door of door bemiddeling van Hidding geschiedt, zal Afnemer er voor zorgdragen dat de plaats waar gelost moet worden, vanaf de openbare weg met de door Hidding n te zetten vervoermiddelen zonder risico voor de vervoerder vlot bereikbaar is.
3. Eventuele door Hidding bij de levering ter beschikking gestelde transporthulpmiddelen blijven eigendom van Hidding. Hidding heeft het recht een door haar vast te stellen waarborgsom aan Afnemer in rekening te brengen, welke waarborgsom aan Afnemer zal worden terugbetaald indien de transsportmiddelen zich bij ontvangst door Hidding in goede staat bevinden.
4. Indien Hidding geen goederen aan Afnemer kan leveren, omdat Afnemer deze goederen niet afneemt, is Hidding gerechtigd om:
a. goederen op te slaan
b. goederen te verkopen
dit alles voor rekening en risico van Afnemer. De eventuele hieruit voortvloeiende schade is voor rekening van Afnemer.
6. Betaling
1. Betaling aan Hidding dient te geschieden vóór de op de factuur vermelde vervaldatum, zonder verrekening, korting en/of opschorting, door voldoening op een door Hidding op te geven bankrekening.
2. Indien niet binnen overeengekomen vervaldag is betaald, is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en zijn alle betalingsverplichtingen van Afnemer jegens Hidding direct opeisbaar geworden. Vanaf dat moment is over de verschuldigde hoofdsom een wettelijke rente vermeerderd met 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd, alsmede alle op de inning van zijn vordering vallende, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Voor de buitengerechtelijke incassokosten wordt 15% van de verschuldigde hoofdsom gerekend met daarbij een minimum van € 10.000,00
3. Indien niet voldaan aan gestelde vervaldatum van artikel 6.1 is Hidding gerechtigd om:
a. De overeenkomst als ontbonden te beschouwen;
b. Alle leveringen uit Overeenkomsten met Afnemer te staken totdat een betaling is ontvangen, De kosten voor opslag zijn voor rekening van Afnemer. Hierbij behoudt Hidding het recht op volledige schadevergoeding.
4. Betalingen na vervaldatum door of vanwege Afnemer strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door Afnemer verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, gerechtelijke kosten, verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom van de openstaande vorderingen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Afnemer.
5. Op verzoek van Hidding is Afnemer verplicht om medewerking te verlenen tot vooruitbetaling van producten en/of diensten en/of voldoende zekerheid te verstrekken voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen van Afnemer.
6. Afnemer kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.

7. Onderzoeksplicht en reclame
1. Afnemer dient bij aflevering op grondige en deskundige wijze te onderzoeken of de zaken aan de Overeenkomst beantwoorden. Afnemer dient daarvan Hidding binnen 7 dagen na aflevering, althans binnen 7 dagen nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, doch niet later dan 6 maanden na levering, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien dit niet het geval is, vervalt het recht van reclame voor Afnemer. Indien Afnemer bezwaar heeft tegen de wijze waarop de Overeenkomst door Hidding is uitgevoerd, moet Afnemer onmiddellijk daarvan bij levering van het product of na verlenen van de dienst dan wel bij oplevering, aan Hidding schriftelijk mededeling doen.
2. Indien reclames niet tijdig schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, wordt Afnemer geacht akkoord te zijn met de geleverde producten en/of diensten.
3. Afwijkingen en verschillen die vallen binnen een, volgens de handelsgebruiken, redelijke productie- of gewichtstolerantie, gelden niet als tekortkomingen.
4. Een reclame als bedoeld in artikel 7.1 schort de betalingsverplichting van Afnemer niet op.
5. Beantwoordt het afgeleverde product en/of dienst niet aan de Overeenkomst dan is Hidding slechts gehouden tot vervanging van het betreffende product, hetzij om een pro rata korting op de prijs te verlenen. Dit is slechts ter keuze van Hidding.
6. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd nadat Hidding hiermee vooraf en schriftelijk akkoord is gegaan.

8. Eigendomsvoorbehoud
1. Hidding behoudt zich het eigendom van door haar geleverde producten voor. Indien een factuur van Hidding ter zake van geleverde producten niet tijdig wordt betaald, of Hidding op Afnemer een vordering heeft wegens tekortschieten in nakoming van een Overeenkomst, heeft Hidding de bevoegdheid het door haar geleverde als haar eigendom terug te vragen.
2. Voor het geval Hidding het eigendomsvoorbehoud wil uitoefenen, verleent Afnemer aan Hidding dan wel aangewezen derden reeds nu voor alsdan onherroepelijke machtiging om al die plaatsen te betreden waar eigendommen van Hidding zich bevinden en die producten terug te nemen.
3. Het is Afnemer verboden om de producten buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden of op andere wijzen te bezwaren, zolang het eigendom van de geleverde producten niet op Afnemer is overgegaan. Afnemer is gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verkopen in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Afnemer dient deze producten slechts alleen te leveren onder beding van het betreffende eigendomsvoorbehoud.

9. Ontbinding, overmacht en bevrijding
1. Indien Afnemer niet, niet behoorlijk of tijdig aan enige verplichting voldoet welke voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement , surseance van betaling, onder curatele stelling, stillegging of liquidatie van de onderneming van Afnemer, heeft Hidding het recht, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Hidding is in die gevallen gerechtigd onmiddellijke voldoening van de openstaande vordering te vorderen.
2. Indien Hidding, door omstandigheden buiten haar wil en/of schuld, een Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, wordt dit aangemerkt als Overmacht voor Hidding. Hidding is in dat geval niet aansprakelijk voor de schade, die ontstaat door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de Overeenkomst.

10. Aansprakelijkheid
1. Mocht in verband met de uitvoering van een met Hidding gesloten Overeenkomst schade ontstaan, dan is niet aansprakelijk voor de schade indien deze is ontstaan door:
a. Een verplichte overheidshandeling;
b. Niet in rekening gebrachte diensten en/of adviezen;
c. Afnemer aangeleverde onjuiste en/of onvolledige gegevens waarvan Hidding is uitgegaan;
d. Het gebruiken van producten en/of diensten in afwijking met door Hidding gegeven voorschriften en/of adviezen.
2. Indien de schade is veroorzaakt door een gebrekkig product als geleverd door Hidding of door een door Hidding in rekening gebrachte gebrekkige dienst of advies, dan is de aansprakelijkheid van Hidding beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitgekeerd, vermeerderd met bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Hidding beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het desbetreffende product c.q. dienst of advies, echter met een maximum van € 5.000,00.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van Hidding ter zake van gebreken in geleverde goederen, jegens Hidding en de door Hidding bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar.

11. Diversen en toepasselijk recht
1. De nietigheid c.q. het onverbindend zijn van een bepaling van de Overeenkomst heeft niet tot gevolg dat de Overeenkomst in haar geheel nietig c.q. onverbindend is. In plaats van de nietige of ongeldige bepaling zullen partijen een passende regeling overeenkomen, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridische effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
2. De administratie van Hidding strekt tot volledig bewijs, behoudens tegenbewijs van Afnemer.
3. Op alle overeenkomsten van Hidding is Nederlands recht van toepassing. Een beroep op de bepalingen van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse Rechter.